• لزوم استفاده از آدرس دانشگاهي صحيح در مقالات ارائه شده در همايش‌ها و سمينارها + مستندات مورد نياز

  • پاسخگويي به درخواست ها فقط از طريق سامانه