• لزوم استفاده از آدرس دانشگاهی صحیح در مقالات ارائه شده در همایش‌ها و سمینارها + مستندات مورد نیاز

  • پاسخگویی به درخواست ها فقط از طریق سامانه